Şubat 28th, 2011

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Açıköğretim Fakültesine bağlı aşağıda belirtilen illerdeki Açıköğretim Bürolarında istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca belirtilen unvanlara KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 44 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Örgün ya da uzaktan eğitim sisteminden (AÖF) mezun olunması farketmiyor. 2010 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü dikkate alınacaktır. Aramıza katılacak yeni iş arkadaşlarına şimdiden hoşgeldiniz diyeyim 🙂

Genel ve özel şartlar yazının devamında;

İLİ GÖREV YERİ ÜNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER
ANKARA AÖF Sincan Bürosu Büro Elemanı 3 Halkla ilişkiler veya Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans mezunu olmak.
ANTALYA AÖF Falez Bürosu Büro Elemanı 2 Halkla ilişkiler veya Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans mezunu olmak.
BALIKESİR . AÖF Balıkesir Bür. Büro Elemanı 3 Halkla İlişkiler veya Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans mezunu olmak.
BAYBURT AÖF Bayburt Bür. Büro Elemanı 1 Halkla İlişkiler veya Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans mezunu olmak.
BURDUR AÖF Burdur Bür. Büro Elemanı 1 Halkla İlişkiler veya Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisaris mezunu olmak.
DİYARBAKIR AÖF Diyarbakır Bür. Büro Elemanı 1 Halkla İlişkiler veya Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans mezunu olmak.
EDİRNE AÖF Edime Bürosu Büro Elemanı 1 Halkla İlişkiler veya Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans mezunu olmak.
ELAZIĞ AÖF Elazığ Bürosu Büro Elemanı 2 Halkla ilişkiler veya Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans mezunu olmak.
İSPARTA AÖF İsparta Bürosu Büro Elemanı 2 Halkla ilişkiler veya Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans mezunu olmak.
İSTANBUL AÖF Kartal Bürosu Büro Elemanı 3 HaHda ilişkiler veya Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans mezunu olmak
İSTANBUL AÖF Avolar Bürosu Büro Elemanı 4 Halkla İlişkiler veya Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans mezunu olmak.
İSTANBUL AÖF Meo’diyeköy Bür. Büro Elemanı 4 Halkla ilişkiler veya Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans mezunu olmak. ,
İSTANBUL AÖF Kadıköy Bürosu Büro Elemanı 4 Halkla İlişkiler veya Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans mezunu olmak.
KARS AÖF Kars Bürosu Büro Elemanı 2 Halkla ilişkiler veya Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans mezunu olmak.
KONYA AÖF Konya Bürosu Büro Elemanı 2 Halkla İlişkiler veya Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans mezunu olmak.
MERSİN AÖF Mersin Bürosu Büro Elemanı 1 Halkla ilişkiler veya Büro Yönetimi ve . Sekreterlik önlisans mezunu olmak.
MUĞLA AÖF Muğla Bürosu Büro Elemanı 1 Halkla ilişkiler veya Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans mezunu olmak.
VAN AÖF Van Bürosu Büro Elemanı 1 Halkla İlişkiler veya Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans mezunu olmak.
ESKİSEHİR AÖF Hizmet Bloğu Büro Elemanı 1 Turizm Meslek Lisesi çıkışlı olup Turizm ve Otel işletmeciliği programı
önlisans mezunu olmak ve askerliğini yapmış olmak.
ESKİSEHİR AÖF Merkez Büro Büro Elemanı 5 Halkla ilişkiler veya Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans mezunu olmak.

 

Başvuracak adaylarda yukanda belirtilen özel şart ile 657 sayılı Kanununun 48. maddesinde .belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasma ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlanna karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandınolık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat kanş tirma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erte­lenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (AÛF Hizmet Bloğu için alınacak personelde askerlik şartı aranmaktadır.)

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- 2010 KPSS(B) grubu ‘KPSSP93′ sınavına girmiş bulunmak,

3- Herhangi bir Sosyal Güvenfık Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4- Başvuracak adaylann durumunun; 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4/B maddesinin’ Bu şekilde istihdam edi­lenler, hizmet sözleşmesi esaslanna aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleş­me dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlann sözleşmeli personel pozisyoniannda istihdam edilemezler.’ hükmüne uygun olması,

5- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde(mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile bir­likte Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)

6- ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlanndan sadece (1) il Bürolanndaki pozisyon için tercih yapılabilecektir.

BAŞVURU ADRESİ: Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı

Yunusemre Kampusü Tepebaşı/ESKİŞEHİR

ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ:

1 – 2010 yılı KPSSfB) grubu KPSSP93 puan türü dikkate alınacaktır.

2- 2010 vılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre belirlenecek kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adaylann isimleri başvuru bitim tarihinden itibaren 7 gün içinde Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

istenilen Belgeler:

1- Başvuru formu. (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır)

1 – Özgeçmiş.

2- Öğrenim belgesi örneği.

3- 2 adet resim

4- 2010 yılı KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi örneği.

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

6- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge.

 

Kaynak: http://www.anadolu.edu.tr/duy/ilan/sozlesmeli1.pdf

Comments are closed.